Politika společnosti

  Politika společnosti
Strategie Podnikatelským cílem je vytvořit z VÚHŽ high-tech společnost s vysoce sofistikovanými produkty a službami, které budou představovat špičku v daném oboru. Klíčem k dosažení tohoto cíle je schopnost spojit poznatky z oblasti výzkumu a vývoje s invencí zaměstnanců a schopností umístit tyto produkty na tuzemském a evropském trhu.
Partnerství Zaměření na zákazníka: Prioritami společnosti je spokojenost a věrnost zákazníků a snaha získat si jejich přízeň novými produkty a službami. Proto neustále zjišťujeme a snažíme se uspokojovat současné a budoucí potřeby zákazníků. Partnerské myšlení: Společnost uplatňuje princip vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli. Naše dodavatele považuje za své partnery.
Technologie Procesní přístup: Technologie pro realizaci produktů jsou průběžně modernizovány na základě poznatků z vývoje s cílem udržovat všechny procesy na úrovni požadavků doby a snižovat zátěž životního prostředí. Procesy jsou systematicky monitorovány, vyhodnocovány a optimalizovány tak, aby byla stabilní jejich vysoká úroveň. Systémový přístup: Prosazujeme systémový přístup k managementu (řízení) při dosahování cílů naší organizace. Neustálé zlepšování: Naším cílem je neustálé zlepšování výkonnosti organizace. Trvale zlepšujeme pracovní podmínky a činnosti zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich dopad na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Lidé Zapojení lidí: Vedení organizace si uvědomuje, že lidé na všech úrovních jsou základem organizace, proto se zaměstnanci otevřeně komunikuje a klade důraz na rozvoj jejich osobního i profesionálního potenciálu. Úroveň jejich kvalifikace, hrdost na výsledky své i celé společnosti a vědomá podpora programu trvalého zlepšování kvality a práce bez chyb je rozhodujícím faktorem pro dosažení a udržení vysoké úrovně naší produkce. Naši zaměstnanci kladou při práci důraz na ochranu životního prostředí, BOZP při práci a plně si uvědomují důsledky a dopady činností společnosti na tyto oblasti a jsou schopni účinné prevence. Systematické vzdělávání a pravidelné školení zaměstnanců posiluje odpovědný přistup zaměstnanců k vlastnímu zdraví a osobní angažovanost při prevenci rizik na pracovištích. Je snahou, aby si každý zaměstnanec uvědomoval potřebu prevence pracovních úrazů a jiných mimořádných událostí při výkonu své práce na svěřeném pracovišti. Od zaměstnanců se očekává:
  • Aktivní naplňování zásad vyhlášené Politiky v rámci svých kompetencí a odpovědností.
  • Vstřícný přistup každého jednotlivce k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
Řízení Vedení a řízení lidí: Vedení organizace vytváří firemní atmosféru, která pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a současné dosahování vyhlášených záměrů a cílů organizace, podporuje orientaci na zákazníka a neustálé zlepšování.
Závazek vedení Vedení se zavazuje:
  • K prevenci ochrany životního prostředí, snižováním spotřeby energií a vzniku odpadů, zvýšením efektivnosti výrobních procesů.
  • K prevenci vzniku úrazů, poškození zdraví systematickým vzděláváním zaměstnanců a vytvářením bezpečného pracovního prostředí.
  • Trvale zlepšovat a rozvíjet zavedený integrovaný systém řízení organizace.
  • Neustále zvyšovat výkonnost v oblasti BOZP, EMS a QMS.
  • Všechna rozhodnutí přijímat v souladu s právními předpisy a dalšími požadavky souvisejícími s BOZP a ochranou životního prostředí, k nimž se organizace přihlásila a které se na organizaci vztahují.
  • Vytvářet podmínky pro prosazování a plnění vyhlášené Politiky a Cílů stanovených v programech.
  • Pravidelně přezkoumávat výkonnost integrovaného systému managementu a poskytovat potřebné zdroje k fungování tohoto systému.