Výzkum a vývoj

V souladu s odborným zaměřením divize Laboratoře a zkušebny je řešena řada výzkumných a vývojových projektů především se zaměřením na inovace technologií a zvyšování užitných vlastností produktů v oblastech materiálového inženýrství a recyklaci odpadů.

UKONČENÉ PROJEKTY:

1. TA04011214 Aplikace elektrochemické anodizace za účelem dosažení modifikace povrchů titanových slitin

2. FR-TI3/258 - Výzkum, vývoj a ověření technologických postupů výroby nových vysokouhlíkových ocelí s mimořádnými požadavky na pevnost a mikročistotu určených pro výrobu ocelových kordů do pneumatik (2011-2013, MPO/FR)

3. TA01011128 - Výzkum a vývoj technologie odstředivého lití intermetalických sloučenin na bázi Ni. (2011-2014, TA0/TA)

4. TA01020427 - Pyrolýzní a kopyrolýzní zpracování odpadů a jejich využití ve výrobě oceli (2011-2014, TA0/TA)

5. FR-TI1/402 - Výzkum a vývoj technologie recyklace jemnozrných kovových odpadů z výroby a opracování oceli briketováním (2009-2012, MPO/FR)

6. TA02020777 - Aplikovaný výzkum environmentálně šetrných technologií pro recyklaci hutních odpadů (2012-2014, TA0/TA)

7. 2A-1TP1/124 - Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností. (2006-2011, MPO/2A)

8. FI-IM5/119 - Výzkum, vývoj a ověření použití mikrovlnných technologií v hutním průmyslu. (2008-2010, MPO/FI)

9. FI-IM5/123 - Výzkum a vývoj nových možností environmentálního zpracování hutních odpadů, recyklace druhotných surovin. (2008-2010, MPO/FI)

10. 1H-PK2/47 - Výzkum a pilotní ověření recyklačních technologií pro radioaktivně kontaminované kovy v České republice bez výstavby specializovaného zpracovatelského závodu. (2005-2008, MPO/1H)

11. FF-P2/021 - Komplexní ekologizace hutních výrob. (2003-2005, MPO/FF)

12. OE82 - Vývoj stopovacích metod a technologií ke zvýšení kvality produktů pánvové metalurgie a plynulého lití a zabezpečení hutní a slévárenské výroby proti radioaktivní kontaminaci. (2001-2003, MSM/OE)

13. FB-C3/04 - Centrum prevence a recyklace radioaktivně kontaminovaných kovů a využití stopovacích metod v kovoprůmyslu. (2000-2002, MPO/FB)