Laboratoř chemická

Nabízíme široké portfolio základních i speciálních analýz a zkoušek různých typů materiálů prováděných dle standardních metod i speciálně vyvinutých postupů.

Nabízíme také možnost kusové, zákaznicky specifikované, speciální výroby referenčních materiálů – zdrojů ionizujícího záření určených pro metrologii, kontrolu funkce a vývoj měřidel radioaktivní kontaminace a ionizujícího záření. Dále provádíme řízené metalurgické sanace vybraných typů kovových materiálů kontaminovaných radioaktivními látkami.

HLAVNÍ ČINNOSTI LABORATOŘE

  • kvalitativní a kvantitativní analýzy nelegovaných i legovaných ocelí včetně analýzy slitin na bázi neželezných kovů (např. Al, Cu, Ni, Ti, Ta…) – metody chemické a spektrometrické
  • stanovení obsahu C, S, N, O, H pomocí analyzátorů, zejména v kovových materiálech
  • chemická fázová analýza kovových materiálů (izolace separace, analýzy minoritních fází, bilance prvků),
  • analýza odpadů, výluhů, povrchových a odpadních vod
  • chemická analýza povlaků a povrchových vrstev profilovou analýzou GDOS
  • analýza vodivých i nevodivých povrchů s využitím skenovacího elektronového mikroskopu včetně určení jejich struktury
  • analýzy rud, aglomerátů, odprašků a strusek, kovonosných odpadů a vsázkových materiálů, hodnocení jejich metalurgických vlastností
  • regenerace anhydronu
  • stanovení povrchových nečistot dle ISO 16232